top of page
Kumite

Katas

Heian Nidan

Heian Yondan

Tekki Shodan

Hangetsu

Bassai Sho

Nijushiho

Heian Shodan

Heian Sandan

Heian Godan

Bassai Dai

Kanku Dai

Tekki Nidan

Gankaku

Kanku Sho

Central Karate Academy CIC

Company No.

bottom of page